Wykorzystaj 15 lat doświadczeń firmy UNOLD Comp. w tworzeniu i utrzymaniu systemu zarządzania uczelnią eORDO.

Najważniejsze cechy eORDO

Ściągnij ulotkę w formacie PDF

Nowoczesna architektura Client / Server

Architektura eORDO pozwala pracować na wielu stanowiskach równocześnie. eORDO dba o to aby dane nigdy nie straciły spójności nawet w przypadku równoczesnej edycji tych samych danych na dwóch stanowiskach. eORDO oferuje wysoką wydajność oraz bardzo bogate możliwości konfiguracji pozwalające na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb uczelni.

Bezpieczeństwo i kontrola

Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi warstwami systemu jest szyfrowana i kompresowana. Administrator eORDO może włączyć mechanizm wymuszający stosowanie tylko silnych haseł przez użytkowników systemu oraz może określić, jak często hasła muszą być zmieniane. Wszelkie modyfikacje w bazie danych są logowane dzięki czemu można kontrolować przebieg i źródło zmian.

Zaawansowane uprawnienia użytkowników

Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi warstwami systemu jest szyfrowana i kompresowana. Administrator eORDO może włączyć mechanizm wymuszający stosowanie tylko silnych haseł przez użytkowników systemu oraz może określić, jak często hasła muszą być zmieniane. Wszelkie modyfikacje w bazie danych są logowane dzięki czemu można kontrolować przebieg i źródło zmian.

Intuicyjny interfejs

Nowoczesny interfejs dostosowany do Windows Vista pozwala na wygodną i szybką pracę dzięki jednolitemu układowi okien eORDO, dzięki tematycznemu pogrupowaniu funkcji systemu oraz dzięki licznym skrótom klawiaturowym pozwalającym na szybkie dotarcie do ważnych funkcji. eORDO pozwala na jednoczesną pracę w wielu oknach a zmiany w układzie okien są zapamiętywane niezależnie dla każdego użytkownika.

Moduł rekrutacji internetowej

Rozbudowana aplikacja rekrutacyjna www pozwala na odciążenie dziekanatów z pracy związanej z wpisywaniem danych setek kandydatów do bazy danych. Moduł posiada konfigurowalne przedmioty, egzaminy, ankiety, wydruki i wiele innych funkcji.

Rozbudowany moduł finansowy

Główne funkcje modułu to:
 • system płatności masowych - generowanie kont wirtualnych dla studentów i kandydatów, importowanie elektronicznych wyciągów bankowych, zaawansowana obsługa zobowiązań studentów, obsługa płatności w ratach, generowanie faktur, naliczanie odsetek,
 • wydruki raportów finansowych,
 • automatyczne przygotowywanie list stypendialnych,
 • naliczanie stypendiów w oparciu o system konfigurowalnych wtyczek – uwzględnianie dochodów i średnich studentów,
 • generowanie plików poleceń przelewów do systemów bankowych.

Pełna obsługa procesu dydaktycznego

 • lista kursów na poszczególnych wydziałach, kierunkach,
 • lista prowadzonych zajęć w poszczególnych semestrach,
 • lista budynków i sal w których odbywają się zajęcia,
 • obsługa grup studenckich oraz zbiorów grup studenckich,
 • obsługa bloków kursów (np. blok językowy)
 • zaawansowana obsługa ramówek programowych,
 • obsługa zapisów wydziałowych i ogólnouczelnianych przez internet. Możliwość przydzielania grupom studentów czasu zezwolenia na zapisy,
 • zaawansowane wydruki: suplementy, karty osiągnięć, protokoły egzaminacyjne, dzienniki studenta i wiele innych.

Wszechstronne filtrowanie i wyszukiwanie

Każde okno w eORDO posiada możliwość filtrowania i wyszukiwania informacji według zadanych kryteriów. Lista studentów może być filtrowana przy pomocy ponad 25 filtrów, lista kandydatów – ponad 50 filtrów. Dodatkowo eORDO ma możliwość szybkiego tworzenia i drukowania statystyk dotyczących studentów i kandydatów na studia.

Rozbudowany moduł wydruków

System eORDO oferuje elastyczny moduł wydruków dzięki któremu, użytkownicy mogą z poziomu każdego modułu drukować dane związane ze specyfiką modułu. Dodatkowo administratorzy mają możliwość tworzenia nowych i rozbudowywania istniejących wydruków za pomocą prostego i dobrze udokumentowanego języka programowania – eORDO Report Script.

Automatyczne aktualizacje oprogramowania

eORDO po uruchomieniu, łączy się z serwerem i jeśli będzie na nim dostępna nowsza wersja oprogramowania to zostanie ono automatycznie pobrane i zainstalowane uwalniając administratorów od ciągłego nadzoru.

Mailowa korespondencja seryjna

Kolejną atrakcyjną funkcją eORDO jest możliwość szybkiego wysyłania wiadomości e-mail do studentów, kandydatów na studia czy do prowadzących. Wiadomości mogą być personalizowane tzn. za pomocą jeden operacji można rozesłać wszystkim studentom dane, na przykład, na temat ich średniej czy wysokości przyznanego stypendium.

Moduł Graficznego Planowania Zajęć

Ten moduł pozwala na szybkie układanie planów zajęć dla grup studentów, sal, prowadzących z uwzględnieniem wielu informacji dodatkowych (np.: pensum nauczycieli czy czasy przejścia między budynkami). Moduł pozwala na automatyczne wyszukiwanie konfliktów w czasie planowania, oferuje obsługę zajęć periodycznych (studia stacjonarne) i jednorazowych (studia niestacjonarne), kilka rodzajów wydruków. Większość operacji takich jak wstawianie zajęć, przesuwanie i zmiana czasu trwania można błyskawicznie wykonywać myszką.

Narzędzia administratora

Bogaty zestaw zaawansowanych funkcji zebranych w osobnej aplikacji – eORDO Administrator, pozwala na wszechstronne zarządzanie danymi zebranymi i przetwarzanymi przez system dając mu pełną kontrolę nad jego szybkim i bezawaryjnym działaniem.

Pomoc i serwis

eORDO posiada pełną dokumentację wszystkich modułów w obrębie systemu a wykwalifikowany zespół fachowców dba o ciągłą aktualizację eORDO i dostosowywanie oprogramowania do zmieniających się przepisów i wymogów, które obowiązują na polskich uczelniach.

Administracja

System eOrdo zawiera dwie osobne aplikacje:

Podstawowe funkcje eOrdo Admin'a:

Każdemu użytkownikowi możesz przyporządkować indywidualny zestaw uprawnień do danych oraz do funkcji programu. Dzięki szablonom uprawnień możesz szybko i sprawnie nadać uprawnienia grupom uzytkowników o podobnych prawach.

Dostęp do danych możesz ograniczyć dla każdego zestawu danych (tabeli) wg występujących w niej przypisań do struktury ewidenyjnej i dydaktycznej uczelni, oraz dodatkowych, charakterystycznych dla danego zestawu, własności.

Niezależnie od dostępu do danych, każdemu użytkownikowi możesz przydzielić dostęp do poszczególnych funkcji programu z dokładnością do pojedynczego elementu interfejsu (przycisku, kolumny, okna edycyjnego).

Masz dostęp do zarządzania i edycji szablonami wydruków. Możesz je modyfikować i tworzyć własne szablony opierając się na języku skryptowym o składni zbliżonej do XML.

Masz dostęp do konfiguracji ustawień systemu, włącznie z wszystkimi danymi słownikowymi. Wszystkie zmiany natychmiast po zapisaniu zostają zastosowane na wszystkich pracujących aktualnie w systemie stacjach roboczych.