eOrdo Omnis » Moduły » System Rezerwacji Sal

System Rezerwacji Sal

Podstawowym zadaniem Systemu Rezerwacji Sal jest wspomaganie rezerwacji sal lub innych obiektów oraz generowanie odpowiednich raportów i wydruków (na przykład z ich obciążenia w różnych przekrojach czasowych czy też wokand z planem zajęć dla poszczególnych sal).

Rezerwacji sal mogą dokonywać zarejestrowani użytkownicy, którym przydzielono odpowiednie uprawienia. System uprawnień umożliwia nadanie kilku poziomów praw, które można ograniczyć do konkretnych obiektów i terminów.

Podczas rezerwacji system zapisuje informacje o użytkowniku, który jej dokonał, a po jej zaakceptowaniu wysyła powiadomienia do osób odpowiedzialnych za obiekt.

Każdy obiekt/sala może być udostępniona do rezerwacji w wyznaczonym terminie dla osób o określonym priorytecie. Do rezerwowanej sali mogą być przypisane zasoby towarzyszące, którymi mogą być inne obiekty (np. szatnie) lub wyposażenie (np. projektor).

Osoby rezerwujące sale w zależności od uprawnień dokonują wstępnej rezerwacji sali (zgłaszają zapotrzebowanie), która musi zostać potwierdzona i zaakceptowana lub rezerwują salę ‘natychmiastowo’.

Moduł może funkcjonować niezależnie od modułu dydaktycznego systemu eORDO i bazować na okresach rezerwacji ustawionych dla poszczególnych sal lub współpracować w tym zakresie z modułem dydaktycznym

Przykładowe zrzuty ekranu z Systemu Rezerwacji Sal:

System Rezerwacji Sal System Rezerwacji Sal System Rezerwacji Sal